A socially awkward moron in real life.

otome ★ nicodou ☆ seiyuu ★ kiriya etou waifu ☆ seiyuu bias, hino satoshi ★ corda

96neko of nndtf

previously deadsilentmemories

うえきの法則。|

詩音

©